Aktuality

Výstavba rodinných domů Příbor - Prchalov

První a druhá etapa výstavby rodinných domů v Prchalově, které jsou součásti developerského projektu společnosti VAE Trade s.r.o., je u konce. V obou etapách, kde naše společnost provádí technický dozor investora a celkovou koordinaci stavby, byly vystavěny 4. rodinné domy, zhotovena komunikace, vodovodní řád a veřejné osvětlení. Všechny domy, vystavěné v městké části Příbor - Prchalov v okrese Nový Jičín, jsou přízemní nízkoenergetické rodinné domy 4+1 o celkové zastavěné ploše 145 - 160 m2. Ke každému rodinnému domu přináleží pozemek o celkové výměře cca 1.000 m2, na kterém je i parkovací stání pro 2. automobily. Věříme, že všechny rodinné domy, které mají mimo jiné krásný výhled na Beskydy, si najdou v brzké době své nové vlastníky. 

V případě zájmu o bližší informace je možné kontaktovat Mgr. Lucii Bockovou tel: 731 442 858, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                

                            

 

 

Rekonstrukce administrativní budovy TENDON se blíží ke konci

První etapa rekonstrukce administrativní budovy TENDON ve Frýdku-Místku, kde naše společnost provádí technický dozor investora a celkovou koordinaci stavby, se blíží ke konci. V rámci rekonstrukce, která započala na jaře roku 2021, byla zateplená fasáda, vyměněny všechny okna a proběhla celková vnitřní rekonstrukce, včetně výměny všech instalací, povrchů apod. V budově bude nově k dispozici cca 1.500 m2 kancelářských ploch, které je možné si pronajmout v různých velikostech a to od malých klimatizovaných kanceláří po prostory typu "open space". V následné etapě investor plánuje v přímé návaznosti na administrativní budovu vystavět nové parkoviště a v budově pak 36 nových bytových jednotek. Po ukončení celé modernizace bude tento areál zahrnující kancelářské prostory, skladové a výrobní haly, bytové jednotky a parkoviště splňovat veškeré vysoké nároky pro uživatele moderního komplexu.

 

       

  

Odevzdali jsme projekt pro stavební povolení na Modernizaci městského parku

Tento týden jsme městskému úřadu v Moravských Budějovicích předali projektovou dokumentaci pro stavební povolení s názvem "Modernizace městského parku". Realizace projektové dokumentace procházela obsáhlým vývojem od září roku 2018 a na jejím provádění se například podíleli i občané města, kteří při veřejném projednání měli možnost připomínkovat pracovní návrhy. Nakonec byla projektová dokumnetace prováděna dle architektonické studie, kterou zpracoval Ing. arch. Zdeněk Svoboda. Pevně věříme, že se městu podaří park stavebně zrealizovat v blízké budoucnosti a následně pak bude sloužit občanům tohoto krásného města jako místo, kde budou rádi trávit svůj čas. 

                       

Modernizace kempu Lučina se blíží ke konci

Obec Lučina na Frýdecko-Místecku dokončuje realizaci akce „Modernizace Kempu Lučina“ při které dochází postupně ke kompletní proměně celého rekreačního areálu. Stavební práce probíhají podle námi zpracované projektové dokumentace, kdy došlo k výstavbě nové budovy recepce se sociálním zařízením, výstavbě 20 plně vybavených chat, byly provedeny nové inženýrské sítě, zpevněné plochy, parkoviště, ale i například vybavená přípojná místa pro obytné vozy. Veškeré stavební práce na daném projektu, které naše společnost stavebně autorsky dozoruje, by měly být dokončeny v červnu roku 2020. Následným uvedením kempu do provozu se dle našeho názoru Obec Lučina vydává dalším krokem ve směru stávajícího trendu trávení volného času a vrací se ke svým "kořenům" – rekreační obce.

Moravské Budějovice - Modernizace městského parku a areálu letního kina

Zvítězili jsme ve významné zakázce – Modernizace městského parku a areálu letního kina v Moravských Budějovicích.

Městský park o rozloze 1,6 ha se nachází v městské památkové zóně a přímo navazuje na centrum tohoto krásného historického města. Naším cílem bude navrhnout rozšíření možnosti aktivit občanům různých věkových kategorií – například, posilovací stroje pro seniory, lezeckou stěnu, workoutové hřiště, dětské hřiště, piknikové zóny apod. Součásti modernizace parku pak bude rovněž navržení modernizace letního kina, doplnění cestní sítě, přechodu přes řeku mezi velkým a malým parkem, cyklistické stezky, případně další objekty, které v průběhu návrhu a realizace vyvstanou. Jelikož se vše bude „odehrávat“ na území stávajícího městského parku, bude nezbytností vše citlivě přizpůsobit stávajícím dřevinám, které budou odborně posouzeny, popřípadě doplněny.  

Jsme si vědomi velké zodpovědnosti i projevené důvěry investora a vynasnažíme se udělat maximum pro to, abychom byli nápomocni zkvalitnění veřejného prostoru tohoto velice příjemného a krásného města.

 

                          

Modernizace kempu Lučina - vydané stavební povolení

V dubnu 2018 nabylo právní moci stavební povolení pro modernizaci Kempu Lučina – část R – rekreační. V rámci této realizační akce obce Lučina na Frýdecko-Místecku dojde ke kompletní přestavbě v minulosti vyhlášeného areálu u Žermanické přehrady. Stávající kemp již dosloužil před mnoha léty, a přestože byl nadále využíván, se současnými standarty neměl již nic společného. Kempování se v ČR vrací do módy a ročně kempy v celé republice dle údajů statistického úřadu navštíví více než 1,1 mil návštěvníků, kteří však již dnes jsou movitější a vyžadují patřičnou úroveň. Obec Lučina se vydala ve směru stávajícího trendu a vrací se se ke svým „kořenům“ – rekreační obce. Její lokace mezi třemi většími městy, v podhůří Beskyd, u přehrady, která nabízí pro návštěvníky „úžasná panoramata“ přímo vybízí k budování zázemí pro relaxaci. Výstavba nového kempu, v návaznosti na další plánované investice obce – cyklostezka kolem přehrady, multifunkční sportovní objekt apod. bude jistě správným impulsem pro další směřování obce.                                         

          

 

Zpracování projektové dokumentace vycházelo ze studie zpracované Ing. arch. Tomášem Adámkem. Projekt řeší výstavbu nové budovy recepce s provozním a hygienickým zařízením, výstavbu 20 plně vybavených nových chatek, nové inženýrské sítě, zpevněné plochy, parkoviště, ale i například vybavená přípojná místa pro obytné vozy.

Projekční práce včetně inženýrské činnosti byly pro naši společnost výzvou, a to nejen z důvodů obsáhlosti projektu ale především jeho složitosti. V areálů se nacházelo spoustu dědictví minulé doby prováděných v tzv. „akcích Z“, které sice fyzicky existovaly, ale oficiálně jako by nebyly. Zejména v rámci inž. sítí bylo velice složité se zorientovat, zoficiálnit a následně vše zapracovat do nového projektu. Obsáhlost a vzájemná provázanost jednotlivých objektových celků při řízeních s dotčenými orgány se pak bohužel promítla do časového hlediska zpracování projektu. Celková délka vyřízení všech stupňů projektové dokumentace a inženýrské činnosti až po vydání stavebního povolení byla 24. měsíců a bylo jednáno s 22 účastníky řízení a dotčených orgánů.                                          

V současné době je tedy vše připraveno pro realizaci a dle informací investora se vše již připravuje pro zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby s počátkem realizace výstavby v létě tohoto roku 2018. Je reálné, že příští rok nový kemp Lučina u Žermanické přehrady na Frýdecko-Místecku přivítá své první návštěvníky.

Přinesla novela stavebního zákona od ledna 2018 pro stavebníka rodinného domu zásadní změny?

Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) provedená zákonem č. 225/2017 Sb. Cílem této novely bylo urychlit a zjednodušit povolovací procesy v oblasti výstavby.

Asi nejvýznamnější změnou z pohledu laické veřejnosti byla úprava velikosti rozlohy rodinného domu v návaznosti na potřebné povolení. Dříve mohl stavebník při rozloze domu do 150 m2 žádat stavební úřad o jednodušší povolovací proces tzv. „Souhlas s ohlášeno stavbou“, u většího RD pak muselo být vždy stavební povolení. Dnes tedy toto omezení padlo a na stavbu rodinného domu postačí jednodušší ohlášení stavby, pokud budou splněny podmínky uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, tzn., že rodinný dům bude mít jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. Současně musí stavebník doložit podklady podle § 105 a násl. stavebního zákona.

Další změny v povolovacích režimech, které se mohou dotknout stavebníka rodinného domu jsou úpravy výměr zastavěných ploch vedlejších staveb, které nevyžadují projednání ze strany stavebního úřadu. Například stavby skleníků a bazénů včetně technického zařízení na pozemcích rodinného domu nevyžadují vydání územního rozhodnutí ani souhlasu, stavebního povolení, či ohlášení, pakliže jejich zastavěná plocha nepřekročí 40 m2 a budou postavené v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku (§ 79/2).

Důležitou součásti novelizace je rovněž i úprava navýšením zastavěné plochy pro využití zjednodušeného postupu u výstavby garáže. Navýšením z 50 na 70 m2 ocenění zejména stavebníci zvažující výstavbu dvojgaráže (§104 odst. 1 písm. d).

Nově je pak v zákoně upraveno i oplocení. Pokud oplocení splní parametry a podmínky uvedené v § 79 odst. 2 písm. f) stavebního zákona, to znamená, že je do výšky 2 m, nehraničí s veřejně přístupnými komunikacemi nebo veřejným prostranstvím a nachází se v zastavěném území, či v zastavěné ploše, pak z hlediska posouzení stavebním úřadem nevyžaduje nic. Dle ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona, však musí stavebník o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené – tedy i sousedy.

Nejzajímavější, ale také nejvíce diskutovanou změnou je pak zrušení § 120, který upravoval užívání dokončené stavby. Od 1. 1. 2018 nebude stavebník zpravidla u RD potřebovat ze strany stavebního úřadu žádné povolení o užívání stavby, kolaudaci. Stavební úřad tedy nebude vykonávat závěrečnou kontrolní prohlídku na stavbě. V zákoně není ani stanovena povinnost oznámit stavebnímu úřadu, že stavbu dokončil a započal ji užívat. Zároveň však není ani možnost žádné stanovisko ze stavebního úřadu získat, což může mnohým stavebníkům zejména v prvním roce účinnosti tohoto zákona způsobit komplikace v závislosti na již uzavřených smlouvách (hypotéky, smlouvy vázané na kolaudaci apod.)

                                       

 

V čem se tedy vlastně liší pro drobného stavebníka rodinného domu ohláška od stavebního povolení? 

Oba povolovací procesy, tedy ohláška i stavební povolení vyžadují téměř stejné množství dokumentů a z pohledu stavebníka se zde moc nemění. Nespornou výhodou je však samotný povolovací proces, který by měl být ze strany úřadů rychlejší. Stavební úřad by měl vydat souhlas do 30. dnů od podání ohlášení, pokud je podání úplné. U stavebního povolení jsou nejdříve všichni účastníci se záměrem formou „zahájení stavebního řízení“ informování s možnosti vyjádřit se k záměru. Teprve po uplynutí 15. denní lhůty od doručení je vystaveno stavební povolení, které po 15. dnech nabude právní moci.

Ze zkušenosti však můžeme potvrdit, že celkové termíny jednotlivých povolovacích procesů jsou přímo odvislé od jednotlivých stavebních úřadů a konkrétních pracovníků. V případě nedodržení termínů ze strany úřadů stavebník bohužel moc oporu ve stavebním zákoně nemá. Avšak, bylo by nefér tvrdit, že se kvalita a rychlost na úřadech nezměnila. Většina stavebních úřadu dnes pracuje profesionálně a je stavebníkům spíše nápomocná. Přesto se domníváme, že časovou úsporu novelizace stavebního zákona stavebníkům v celkovém pohledu na vyřízení povolení stavby až tak moc nepřinese. Mediální prezentace změny zákona často mylně vytváří pro laika fakt, že se vše podstatně zjednodušilo a urychlilo. Je třeba si však uvědomit, že povolovací proces na stavebním úřadě je až poslední v řadě při vyřízení celkové dokumentace pro stavbu. Před podáním žádosti ohlášení stavby, je totiž potřeba vyřídit celou řadu souhlasných stanovisek a povolení dotčených orgánů, které bývají naopak časově více a více náročnější. Zrušení limitního parametru 150 m2 zastavěné plochy u RD a navýšení zastavěných ploch u doprovodných staveb je pak jen příjemným bonusem při vyřízení celé agendy dokumentace pro povolení stavby.

Ing. Patrik Salot

Začínáme zpracovávat projektovou dokumentaci "Areálu volného času v Havířově - 1. etapa"

Statutárním městem Havířov nám byla na základě úspěchu ve výběrovém řízení svěřena realizace projektové dokumentace a inženýrské činnosti směřující ke stavebnímu povolení Areálu volného času v Havířově – 1. etapa. Areál volného času by měl ve městě vytvořit funkční celek s atraktivním vybavením, který umožní vzájemné propojení různých aktivit. Pro areál bylo vybráno území na severozápadním okraji města na pravém břehu řeky Lučiny v blízkosti areálu současného koupaliště. Uděláme vše proto aby investor a hlavně budoucí uživatelé byli v maximální míře spokojeni.

vizualizace návrhu areálu volného času - zdroj web magistrátu města Havířov

Přecházíme na "BIM" projektování staveb

Svět se mění – Thovt se snaží být připraven.

Zásadně se mění způsoby jakými jsou realizace stavebních projektů připravovány. I společnost Thovt se snaží být na veškeré změny připravena a používat moderní nástroje pro svou práci. Thovt  tedy softvérově přechází v projekci na pracovní postup tzv. BIM modelování staveb, což je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založených na modelu. Nejenže se nám rozšíří portfolio řešení pro jednotlivý návrh projektu, ale pro naše klienty budeme mít i bohatší a hodnotnější výstupní materiály – především tolik žádané propracovanější 3D pohledy a vizualizace.

 

    

 

 

Posuzujeme developerský projekt na Olomoucku

Developer připravované výstavby bytových domů v centrální části města Olomouc, si objednal u Institutu Thovt odborné posouzení ekonomické výhodnosti projektu.

Cílem je nezávislý, komplexní a především reálný pohled na celý připravovaný projekt. Připravovanou výstavbu bytových domů posuzujeme ve všech stupních studie, počínaje analýzou trhu, marketingové strategie a končící analýzou rizik s doporučením.