Stavební dozory a koordinace staveb

 Zajišťujeme komplexní průběh stavební zakázky od výběrového řízení na zhotovitele, přes dozorování stavby až po kolaudaci.

Kontaktujte nás:

+420 774 727 776
thovt@thovt.com

Zajišťujeme zejména:

 • Výběrové řízení na zhotovitele

 • Vypracování smlouvy o dílo

 • Organizace a zajištění předání a převzetí staveniště zhotoviteli

 • Kontrola prováděných stavebních prací v souladu s projektovou dokumentaci

 • Kontrola dodržování veškerých podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace

 • Kontrola technologických postupů při provádění stavby

 • Kontrola kvality prováděných prací

 • Cenová a věcná kontrola provedených prací

 • Kontrola oprávněnosti fakturace zhotovitele

 • Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby

 • Příprava a zajištění všech podkladů pro kolaudaci

 • Zajištění zapsání kolaudované stavby na příslušný katastrální úřad

 

 

Stavební dozor

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak fyzická osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.

 

Technický dozor stavebníka

Technický dozor (v praxi používaný termín TDI – Technický dozor investora) je stavebník povinen zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

 

Ekonomický dohled stavby

Ekonomický dohled stavby není stavebník povinen ve vztahu ke stavebnímu úřadu zajišťovat. Běžná praxe však ukazuje, že se stavebníkovi ekonomicky vyplatí a to především ve vztahu k nároku plateb za provedené práce. Ekonomický dohled zpravidla (pokud není činnost rozšířená např. o TDI) detailně sleduje a kontroluje pro stavebníka ceny za skutečně provedené práce stavební firmy a oprávněnost fakturací.

 

Veškeré jednotlivé dozor a dohledy jsou vždy přizpůsobený konkrétnímu stavebnímu dílu a požadavkům investora.