Investiční výstavba

 

„THOVT Investiční výstavba“ je v zásadě investicí do výstavby nemovitosti, která je následně určena k prodeji či pronájmu s určitým generovaným výnosem pro investora této výstavby. Průměrný výnos investiční výstavby činí zpravidla 7-12 % p. a. v závislosti na čase a lokaci. Náš projekt „Thovt investiční výstavba“ je navržen tak, že po celou dobu investice je přímým vlastníkem stále jen investor a celý projekt má tak v každé dílčí části pod přímou kontrolou.

Při náhledu na investiční výstavbu musíme vždy vzít v potaz tři základní aktéry této činnosti a to Investora, realizátora a koncového uživatele (kupujícího). Cílem celého projektu musí být vždy tzv. V-V vztah (vítězství pro všechny - uspokojení pro všechny zúčastněné). Pro investora je to zhodnocení svých investic, pro realizátora ohodnocená práce a pro koncového uživatele radost ze zajištění např. bydlení, obchodních prostor apod. za výhodných podmínek. 

 

Investor

V rámci investiční výstavby lze investovat do dvou základních typu staveb a to nemovitostí určených pro bydlení, nebo komerčních prostor. V závislosti na návratnost investic pak dělíme projekty na krátkodobé (1-3 roky) zpravidla určené k prodeji koncovým uživatelům a dlouhodobé (3-10 a více let) nemovitosti určené na držení a pronájem. Každá varianta vychází z možnosti investovat své volné vlastní prostředky s možnou kombinaci úvěrů. Průměrné zhodnocení vlastních vložených prostředků činí v současné době cca 7-12 % p. a. u prodejní varianty, u investice typu držení a pronájmu se pak po určité době kumuluje výnos z pronájmu a tržní hodnoty nemovitosti ve vlastnictví.

Každý investiční projekt je individuální, vysoce specifický s možnou variabilitou realizace.

 

 Vstupní investice

Investice krátkodobého projektu

Minimální doporučenou investici je 1,5 mil. Kč, popřípadě možnost pravidelných úhrad cca 75.000 Kč/měsíc po dobu min. 2 let (investice jsou prováděny průběžně po jednotlivých etapách realizace). Při použití minimální částky je pak nutností kombinace s bankovním úvěrem. V takovémto případě zhodnotí investor své vlastní prostředky a následně pak i prostředky zapůjčené – zde však z logiky věci musí počítat s nižším výnosem po odečtení úroků za zapůjčení a poplatků. Při investici 1,5-3 mil. Kč je vhodné investovat například do výstavby rodinného domu. Návratnost investice je závislá na celé realizaci projektu od prvotního rozhodnutí o investici až po nastěhování konečného uživatele a trvá cca  2,5-3 roky. V čase je započten výběr a nákup pozemků, projektová dokumentace s vyřízením stavebního povolení, výstavba a závěreční administrativa. Investování je postupné na základě realizace dílčích etap projektu.

Investice do dlouhodobého projektu

Minimální investice je závislá na typu a velikosti projektu. Jiná bude u výstavby nájemního rodinného domu a jiná u třípodlažního kancelářského objektu. Investice do dlouhodobých projektů jsou vhodné především pro firmy, které mají volný kapitál, popřípadě kumulují kapitál s možnosti pravidelných měsíčních úhrad. U dlouhodobých projektů je z ekonomického hlediska téměř vždy vhodné použít bankovní úvěr. Návratnost investice je postupná, zpravidla až po realizaci výstavby objektu avšak z dlouhodobého hlediska s vysokým zhodnocením. 

 

 Rizika

Jako každá činnost, či investice, má i investiční výstavba své rizika, avšak dle mezinárodních standardů se řadí z dlouhodobého hlediska mezi nízkorizikové investice. Její specifikum je delší horizont investování, přičemž se dle vnějších vlivů může změnit situace na trhu s nemovitostmi, a to oběma směry. Trh s nemovitostmi zpravidla kopíruje vývoj ekonomiky a její cyklickou proměnu. Náš projekt „Thovt investiční výstavba“ je navržen tak, že po celou dobu investice je přímým vlastníkem stále jen investor a celý projekt má tak v každé dílčí části pod přímou kontrolou. Investor je tedy zapsán na katastrálním úřadě jako vlastník pozemku a následně pak vystavované nemovitosti.

 

 Jak to funguje..

V první fázi celého projektu je nutno zvážit veškeré vstupní faktory (výši a dobu investice, lokaci, typ projektu a jeho realizace, rizika apod.). V této fázi s klientem úzce spolupracujeme a navrhujeme konkrétní možné projekty dle požadavků a typu investora.

Další fáze jsou:

  • nákup pozemků (možnost využití vlastního)
  • projektová dokumentace
  • inženýrská činnost – vyřízení stavebního povolení
  • výběr zhotovitele stavby
  • realizace stavby
  • prodej koncovému uživateli
  • administrativní činnost projektu

V rámci celého projektu zajišťujeme všechny fáze projektu, včetně marketingového, realitního a právního servisu.

Dle typu investora lze celý projekt „THOVT investiční výstavba“ variabilně přizpůsobit konkrétním požadavkům. Například lze projekt připravit jako investici „bez starosti“ – realizace všech dílčích etap projektu za předem domluvených podmínek bez stálého přímého vstupu investora s kontrolním přístupem, nebo může být investor aktivní a naše společnost bude „jen“ koordinátor celého projektu, popřípadě realizátor dílčích části projektu – například projektové dokumentace apod.

 

Zájemce o koupi – koncový uživatel

Zájemce o koupi nemovitosti z řady investičních, či developerských projektů je zpravidla zájemce o nemovitost zcela novou, vystavěnou z nových materiálů dle dnešních architektonických a stavebních standardů. Využívá výhod rychlosti realizace svého záměru, bezstarostnosti a také možnosti již vidět hotový projekt. U některých projektů (dle podmínek investora) je možné do projektu vstoupit v závěrečné části výstavby a například obklady v koupelně, či povrchovou skladbu podlahy již realizovat dle svých představ.